Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

pollywood
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
pollywood
3302 ea6e 500
Reposted fromfungi fungi viahepi hepi
pollywood
2898 c168 500
Reposted fromzciach zciach viahepi hepi
pollywood
Reposted fromlaluna laluna viahepi hepi
9619 8900 500

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viahepi hepi

October 16 2018

pollywood
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
pollywood
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
3511 a249 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
pollywood
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viahepi hepi
pollywood
9756 1c6a
Reposted fromcalifornia-love california-love viahepi hepi
pollywood
9628 4a6c
Reposted fromgruetze gruetze viahepi hepi
pollywood
pollywood
pollywoodpollywood
Reposted fromshakeme shakeme viahepi hepi

October 01 2018

pollywood
Ślubuję ci miłość, wierność w wyborze jedzenia i uczciwość podczas grania w gry oraz że cię nie opuszczę aż do momentu jak zamówisz hawajską. Przyjmij moje hasło do Netflixa jako znak mojej miłości.
Reposted fromakward akward viableh bleh

September 30 2018

pollywood
3868 3497 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viahepi hepi
pollywood
2600 3411 500
Reposted fromshimapan shimapan viahepi hepi
pollywood
6872 f44e
J. A.
pollywood
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl