Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

pollywood
Reposted fromFlau Flau viahepi hepi
pollywood
2885 8dac
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viahepi hepi
pollywood
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaworst-case worst-case
pollywood
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods

June 22 2017

pollywood
4216 820d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
pollywood
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viableh bleh

June 18 2017

pollywood
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.

June 17 2017

pollywood
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
pollywood
9666 8d07 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms

June 16 2017

pollywood
2621 cac2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pollywood
1217 6f4d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pollywood
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarooms rooms
pollywood
5934 267d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pollywood
4222 f6eb 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
pollywood
9078 394c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafashionable fashionable
pollywood
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
pollywood
5430 043b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafashionable fashionable
pollywood
3619 7b70
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafashionable fashionable
pollywood
0255 ac0f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
pollywood
6844 c4fd 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl