Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

pollywood
1349 1dbb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
pollywood
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
pollywood
1777 3636
Reposted fromsohryu sohryu viaIriss Iriss
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
pollywood
7620 49de 500
Reposted fromslodziak slodziak viaIriss Iriss
pollywood
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viaIriss Iriss
pollywood
2459 ae68 500
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss
8907 4704 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaIriss Iriss
pollywood
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
pollywood
pollywood
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
pollywood
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
pollywood
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss
pollywood

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaIriss Iriss
pollywood
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
pollywood
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaIriss Iriss
pollywood
2377 65d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
pollywood
3450 c37c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
pollywood
1043 dc7b 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl