Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

pollywood
3488 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pollywood
5452 7d4d 500
Reposted fromhagis hagis viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
Geirangerfjorden, Norge
pollywood
Najtrudniejsze są poranki, a mamy 
poniedziałek, co oznacza początek 
wszystkich niedoli.
— Jakobe Mansztajn
pollywood
pollywood
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
pollywood
4437 0ead 500
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
pollywood
4401 5405 500
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
pollywood
4413 a40b 500
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
3874 56f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
0731 353d
Reposted frompunisher punisher viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
pollywood
4942 d519
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
pollywood
4927 f71b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
pollywood
5161 d0ec 500
pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl