Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

pollywood
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viahepi hepi

November 19 2019

pollywood


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viahekate hekate
pollywood
pollywood
I broke my own fucking heart and yours.
Reposted fromsoftboi softboi
pollywood
5374 4cbc
Reposted fromadkagar adkagar viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
pollywood
1946 7231 500
pollywood
How you can love someone if your heart and soul are broken?
Reposted fromsoftboi softboi
pollywood
Is this the end of a fucking world?
Reposted fromsoftboi softboi
pollywood
3332 146b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
pollywood
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viashakeme shakeme
pollywood
I to by było na tyle. Tak z dnia na dzień skończyło się wszystko na czym mi zależało. Serce pękło, dusza rozdarta, umysł w strzępach. Można umierać.
Reposted fromsoftboi softboi
pollywood
Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny, to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.  
— Audrey Hepburn
pollywood
4815 d615
pollywood
pollywood
pollywood
2120 e04f
pollywood
7537 129c 500
Reposted frommakle makle vialaluna laluna
pollywood

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

pollywood
2324 e16b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl