Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

pollywood
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaheavencanwait heavencanwait
pollywood

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
pollywood
pollywood
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaverronique verronique
pollywood
3453 dbba 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viahepi hepi
pollywood
6357 4ce5 500
Reposted fromhormeza hormeza viahepi hepi
pollywood
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viahepi hepi
pollywood
6300 57ed
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaolbaria olbaria
pollywood
pollywood
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaheavencanwait heavencanwait
pollywood
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viahekate hekate
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheavencanwait heavencanwait
pollywood
pollywood
8276 3129 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahekate hekate
pollywood
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viahekate hekate
pollywood
7940 eef9
Reposted fromtichga tichga viagameofthrones gameofthrones

May 25 2019

pollywood
0783 7748
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl