Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

pollywood
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
pollywood
6848 5b0a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viashakeme shakeme
pollywood
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme
pollywood
pollywood
pollywood
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf

February 17 2020

pollywood
Reposted fromFlau Flau
pollywood
7584 1f8e 500
Reposted fromFlau Flau
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
pollywood
8037 c08c 500
pollywood
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
pollywood
pollywood
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viapchamtensyf pchamtensyf

February 14 2020

pollywood
Reposted fromshakeme shakeme
pollywood
9054 b217
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pollywood
8988 272c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
pollywood
8157 d501 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister vianoisetales noisetales
pollywood
pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl